PROTECCIÓ DE DADES: Damià Vinent S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter Personal, el Reial decret 1720 / 2007, de 21 de desembre, que aprova la normativa d’aplicació de la LOPD i altra normativa vigent en qualsevol moment i vela per garantir el correcte ús i tractament de dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb tots els tipus de personal les dades recollides en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a Damián Vinent S.L., ha d’informar l’usuari de l’existència i l’acceptació de les condicions particulars de la tramitació de dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat de l’arxiu creat, l’adreça de la persona responsable, la possibilitat d’exercir els drets d’accés rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i comunicació de dades a tercers si escau. Web de Damiàn Vinent S.L. assessora donant compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i demanar el seu consentiment al tractament de la vostra adreça de correu electrònic per a finalitats comercials en cada moment.